LoginDOSJE


MY ELNET


NAŠE OBČINE

naše občine

AKTUALNO


TERMINI


Trenuno ni terminov

POVEZAVE

Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov

Mlada EL

PUAK

Slovensko na uradih

Kmečka izobraževalna skupnost

Evropska Svobodna Zveza

KOROŠKI SLOVENCI

Preureditev šolstva

Preureditev šolstva

Joško Tischler, funkcionar slovenskih organizacij, je moral kmalu po „anšlusu“ zapustiti Koroško in se je vrnil šele v drugi polovici julija 1945. Kmalu je bil sprejet v provizorično Koroško deželno vlado in so mu bile poverjene manjšinske zadeve. Te so med drugim obsegale tudi vprašanja poravnave škode in dvojezičnega šolstva.

Izdelal je osnutek za preureditev ljudskih šol, s katerim je bil uveden obvezni dvojezični pouk na prvih treh šolskih stopnjah za vse šoloobvezne otroke na jasno začrtanem ozelju in ki je bil dne 3. oktobra 1945 soglasno sprejet. Podobno kot v Švici naj bi se otroci na dvojezičnem ozemlju učili obeh deželnih jezikov, da bi se z „drugimi“ lahko sporazumevali v njihovi materinščini. Za uspešno uresničitev uredbe je primanjkovalo dvojezično usposobljenih učiteljev in učnega materiala. Na posameznih sedežih šol se je porajal odpor zoper uredbo. Šolske oblasti in politični zastopniki so preureditev pohvalili. Zagovarjanje tega šolskega sistema pa je pojemalo v isti meri kot se je boljšal mednarodni položaj in so se s tem povezana razmejitvena vprašanja reševala v prid Avstriji. Po podpisu državne pogodbe maja 1955 je bila kritika v kampanjah javno izražena. Po šolskih stavkah junija in julija 1958 ter napovedi nadaljnjih protestnih akcij je deželni glavar Wedenig dne 22. septembra 1958 izdal takoimenovani odlok o odjavi. Dne 19. marca 1959 je državni zbor sprejel zakon o manjšinskem šolstvu za Koroško, s katerim so uvedli prijavo k dvojezičnemu pouku. Zaradi burnih javnih kampanj se mnogi starši niso več upali svojih otrok prijaviti k dvojezičnemu pouku.

Dve leti pred tem je minister za pouk Heinrich Drimmel odredil ustanovitev današnje „Zvezne gimnazije in zvezne realne gimnazije za Slovence v Celovcu“. Njen obstoj je bil zagotovljen z zakonom o manjšinskem šolstvu in je bil urejen oddelek za manjšinsko šolstvo pri deželnem šolskem svetu.